இராஜதந்திரம்

ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுதல்: வெளிநாட்டு உறுதியிலிருந்து பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்புகளை அறிந்து கொள்ளுதல்

அலுவலக வெற்றியை பெறுமானத்திற்கான உத்தியை விரும்பும் ஒரு நாடாளுமன்ற வேட்பாளராக, நான் வெளிநாட்டு உறுதிகளிலிருந்து எங்கள் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதில் முக்கியத்துவம் கொண்டேன். ஒழிப்புத் தகுதிகள் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அடிப்படையில் தள்ளுபடும் நடவடிக்கைகள் எங்கள் மூல மதிப்புகளுக்கு மிகுந்த சவால்கள் என்று தெரியும் ஜனநாயக அரசின் நடவடிக்கைகள். இத்தனை பாதுகாப்புகளை எதிர்கொள்ள ஒரு பலம் பாதிக்கின்று, எங்கள் ஜனநாயக பிரிவுகளை காப்பாற்றுவதில் முழுமையாக பங்களிக்கிறோம். இதைக் கூட்டாளி என்பதில் நாம் வலியுறுத்தப்படுவோம் மற்றும் இந்த பாதுகாப்புகளின் எதிர்காலத்தில் எங்கள் ஜனநாயகம் வலுவானதாக இருப்பதை உறுதியாக செய்யுங்கள்.


சவாலை புரிந்துகொள்ளும்:

ஆசியா சட்டவாத அரசின் எங்கள் ஜனநாயகத்தை மற்றும் அனுதாபத்தை தங்கள் தனிப்பட்ட செல்வத்திற்காக பயன்படுத்துவது ஒரு முக்கிய பார்வையினைத் தருகின்றது. அவர்களின் உதாரணங்கள் அறியப்பட்ட வல்லுநர் கம்பைன்கள், புரட்சியின் உரிமங்கள் திருட்டு, மனித உரிமை மீறல்கள் எங்கள் கவனத்தை மற்றும் முன்னாள் பதிலை தேவை என்று கொண்டாடுகின்றன. இந்த சவால்களை அறிகுறிக்கி, எங்கள் பரிந்துரைகளை வளர்ச்சிப்படுத்துவது முக்கியம்.


தேசிய பாதுகாப்பை வலியுறுத்துவது:

எங்கள் நாட்டை பாதுகாப்பு செய்யும் முழுமையான ஒரு வழிமுறை தேவை. ஞாபக அதிகாரிகளின் முதலீடுகளில், சைபர் பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் மேம்படுத்துதலில், மற்றும் எதிர்காலம் உதவுதல் நடவடிக்கைகளில் அதிக முதலீடுகளுக்கு ஆதரவு செய்ய என் பெருமையாக உள்ளேன். எங்கள் திறமைகளை அதிகரிக்கும் மூலம், நாங்கள் எங்கள் ஜனநாயக செயல்பாடுகளில் வெளிநாட்டு தற்காலிகமாக உள்ள தாக்குதல்களை சிக்கலாக அறிய முடியும்.


சர்வதேச கூட்டணிகளை அமைக்கும் வலியைப் பற்றிய அபாயத்தை பாதுகாக்க உடனடியாக இணையத்தில் உத்தியை கொண்டு போகின்றேன். மற்றமும் சமமத்துவம் மையத்துடன் கூட்டணிகளை வலியுறுத்த, பகிரமதிப்புகளை மேம்படுத்துவது என் உத்தியான நோக்கத்திற்கு முக்கியமாக இருக்கும். இந்த சவால்களுக்கு எதிராக, எங்கள் உறுப்புகள் அடிப்படையில் நிறைவேற்றி, வெளிநாட்டு உறுதியின் எதிர்காலத்தில் ஒரு ஐகான்ட் முன்மொழிபெயர்ப்பு உள்ளதாக உறுதியாக செயல்பட முடியும்.


வெளிப்படுத்தும் மற்றும் கண்ணோட்டம் திருப்தியை வாய்ப்புள்ளதாக்குதல்:

வெளிப்படுத்தும் மற்றும் போதியில் எதிர்கால தடைகளை எதிர்க்கும் முக்கியமானவை. நான் அரசியல் நிதிப் பரிவாயங்களில், லாபி நடத்தப்படும் போராட்டங்களில் வெளிப்படுத்தும் உத்தியங்களை ஆதரிக்கின்றேன். தனியார் மற்றும் அமைப்புகளை அவர்வாய்ப்புகளைக் கொண்டு உத்தியாக செயல்படுத்தும்போது, எங்கள் ஜனநாயக அமைப்புகளின் பகைவராக நிரப்பப்படும்.


பொருளாதார சுதந்திரம் மற்றும் நெறிமுறை நலம்:

பாதுகாப்பு பாதிக்கும் நாடுகளுக்கு எங்கள் உறுதிப்படுத்தல் முக்கியமாகும். எங்கள் பொருளாதார சுதந்திரத்தை உயர்த்தும் முறைகளை ஆதரிக்கின்றேன் மற்றும் எங்கள் வர்த்தக இணைப்புகளை பல்வேறுபடுத்தும் உத்திகள் எடுக்கின்றேன். புதுப்பிப்புத் தொழில்துறைகளை மீட்டமைத்து, உள்நிலை உற்பத்தி மற்றும் முக்கிய துறைகளில் முதுகெலுத்தத்தை ஆதரிக்கும் வழிகளை படைத்துக்கொள்ளும் மூலம், எங்கள் பொருளாதார சுதந்திரத்தை உயர்த்துவது மற்றும் வெற்றிக்கு எதிரான மூலநிலைகளை குறைக்கும் முயற்சி பயன்படுத்தலாம்.


வெளிநாட்டு அரசிகளின் உத்தியின் பாதுகாப்பு, முக்கியமாக உள்ளது. நான் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாக சேவை செய்ய கொடுக்கும் அவகாசம் பெற்றால், எங்கள் தேசிய பாதுகாப்பை மீட்க உங்களுடைய அனுமதியினைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச செயல்பாடுகளை உயர்த்துவது, வெளிநாட்டு அரசிகளின் உத்தியை குறைக்கும், வெற்றிக்கு எதிரான மூலநிலைகளை மீறுவது, வெற்றிக்கு அடிப்படையில் தொடர்ந்து, எங்கள் ஜனநாயக மதிப்புகளை பாதுகாக்க உதவுவோம். ஒன்றாக, வெளிநாட்டு அபிவிருத்திகளுக்கு எதிரான சர்வதேச செயல்பாடுகளுக்கு எங்கள் ஜனநாயக மதிப்புகள் மட்டுமே நெறிக்கடலைத் தவிர்க்கின்றன.