என் அரசியல் பற்றி

கனடாவை ஆதரிக்கும் நான் மிகவும் முக்கியமானவர். எனது குழந்தை குடும்பத்தின் ஒரு பிளவு மக்களால் எனக்கு சமூகத்தில் கொண்டையே கொண்டுள்ளதற்கான முக்கியத்தை என்னுடைய பக்கத்தில் அடைந்துவிட்டது. தற்போது, தொழில்நுட்பத்தை தாய்வான் மற்றும் ஜப்பான் இந்தியாவில் கனடாக்கும் தொழில்நுட்பத்தை வழங்குவதற்கான என் திறன்களை பயன்படுத்த, கனடாவின் தொழில்நுட்ப படிப்பினையை அதிகப்படுத்த விரும்புகின்றேன்.

கனடாவின் வருடாந்திர தேர்தல், பொருளியல், தொழில்நுட்பம், போக்குவரத்து, சக்திக்கான, சூரியவலை, செயல்முறைகள் மற்றும் மனித உரிமைகளை உள்ளடக்கும் முக்கிய பகுப்புகளை மேம்படுத்தும். நாங்கள் முன்னிட்டுவிடும் போது, கனடாவின் அடிப்படை பிரதியைக் குறிப்பிடுவோம்.

கனடாவிற்கான தொழில்நுட்ப வழிமுறையை மீட்க அல்லது உருவாக்க ஒரு தொழில்நுட்ப வர்த்தகத்தை மீட்க எங்களுக்கு முக்கியமான பிரியாக்கம் தகுதிகளை அறிமுகப்படுத்துவோம். மேலும், வ


ீடுகள் எளிதாக்கத்தை உறுதிப்படுத்த நாங்கள் கவனிக்கவும், எங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்க வேண்டும்.

அரண்மனை மாற்றும் போது, கனடாவுக்கு உயிரிழக்கங்கள் உள்ளன. ஆனால், எங்கள் மொழிபெயர்ப்புகளும் கொடிய கூற்றுகளும் பிற்காலங்களிலிருந்து உண்டாகும் சமஸ்யைகள். நாங்கள் முன்னிட்டு முன்னணி வழியில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமாகும்.

சீனா போல் அரசுகளால் உடனே உள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பது முக்கியமாகும். அவர்கள் எங்கள் உற்பத்தியை மீறுகின்றனர். பிற ஜனநாயக நாடுகளுடன் இணைந்து இத்தொழிலாய்வுகளை கொண்டுவர, இவைகளை ஒற்றையவாறு எதிர்கொள்ள முடியும் வழிகளை எடுக்க உதவுவது மிகப் பயனுள்ளதாகும்.

கூடிய நம்பிக்கையின்படி, நாங்கள் பொருளியைக் கொண்டு உயிரிழக்க மேற்கொள்ள முடியும், எங்கள் வலைப்பகுதிகளைக் கூட்டுவதற்கு உத்தியை நாம் ஒருமுறையே உறுதிப்படுத்தல் தேவையாகும்.