கனடா: பொருளாதாரம்

கனடாவின் பொறியியல் அமைப்பு:


தற்காலிகமும் நீண்டகாலிகமும் இலவசும் கட்டமைக்க வேண்டிய தொழில்நுட்ப திட்டத்துக்கு வழிமுறையான எம்.பி.கள் தேவைப்படுகின்றனர். பொறியியல் அடிப்படை தொழில்நுட்பம், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தை முழுவதும் செல்லும் அடிப்படையில் உள்ளது, அதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் கூட்டும் பொருள் வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தும்.


நாங்கள் தொழில்நுட்ப பாரிசு திட்டத்தைத் தற்காலிக முதல் நீண்ட காலத்திற்கு வரை எதிர்க்கப்படுத்துகிறோம், அதை உயர்த்த, கனடாவை தொழில் மையமாகக் கொண்டு, பொறியியல் மீட்பிடுத்தும்.


ஒரு கையில் வரி வசூலித்து, மற்றொரு கையில் வரி அதிகரித்து மதிக்கப்படுகின்ற உச்சமட்ட தொகை அளிக்கலாம் என்பது ஒரு தவறான தகவல் திட்டம். இந்த நிலையில் தற்காலிக மீது தொகை விழும் பொருள் முகவரி வரியை அடிக்கும் விஷயமாக உள்ளது.


அடுத்த சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு உத்தியை சீராக உயர்த்துவதற்கு, கனடாவின் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பாரிசுகளை மேம்படுத்த அவசியமானது. அந்தக் காரியத்தின் படி நாடுகளை முன்னேற்றத்தில் மென்மைப்படுத்த வேண்டும். உத்தியை மற்றும் பொறியியல் பாரிசுகளை முதலில்


 அமைத்துக்கொள்ள கருணம் வழங்கினால், மிகவும் விரும்பத்தக்க பலர் பெரும் செலவை ஈடுபடுத்த உத்தியின் வளர்ச்சி படத்தின் அடிப்படையில் அடுத்துச் சென்றுவிடுகின்றனர்.


தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில் பாரிசுகள் உருவாக்கப்படும் பின்னர், சில ஆண்டுகளுக்கு உக்காக, சிறுமணத்தை தொடர்ந்து வளர்க்க உத்தியின் முதுநிலை அடிப்படையினை அறிவோம். இந்த தகவலின் முன்னேற்றம், விரிவான பொறியியல் மற்றும் தொழில் பாரிசு வளர்ச்சிக்கு முன்னோட்டமாக உள்ளது.