போக்குவரத்து

போக்குவரத்துக்கான ஆவணங்கள்:


பெருநகர தொடர் போக்குவரத்து (HSR) ஐ மேலும் தொரண்டோ பெராசன் வளர்ச்சியின் மையத்திற்கு நீடித்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தும், பல்வேறு காரணங்களுக்கும் மறுபடியுள்ளன. அவற்றில் ஒன்று பெராசன் மக்களின் ஆசிரியர் குழுவுக்களை சரியாகக் கொண்டு, தொடர் போக்குவரத்துக்குத் தொடர்புள்ள சிக்கல்களை தள்ளும் முக்கிய காரணம் என்று தெரிகிறது. பாலத்தை இருத்துக் கொண்டு வாழ்வு வேலைவாய்ப்புகளுக்கான தவிர்க்கப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது முக்கியம். தொடர் போக்குவரத்து இலக்கியத்தைப் புணர்ந்து கொண்டு, தொழில் வளர்ச்சியின் மையத்திற்கு அதிக செலவு செய்வது உத்தியை கொண்டு வரும். பெராசன் மையங்களை உள்ளடக்கி போக்குவரத்தை உருவாக்கி, தொழில் வளர்ச்சியை உத்தியின் வழியாக முதலில் சோதனை செய்கின்றனர்.

கூடுதல் அளவுக்கு, ஏற்கனவே இருந்தும் Go ரயில் அமைப்புகளை HSR உட்பொருட்களுடன் ஒத்திசைக்கலாம். இந்த முறை ரயில் வளர்ச்சி வழங்கும் வேலை பெரும்பாலும் அழுத்தம் அளித்து, நாகரிக வளர்ச்சியை நடைமுறைப்படுத்தும். இது கொரோனா நோய்க்கு பிறகு நிகழ்ந்துள்ள வேலை வாய்ப்புகளை குறைக்கும்.

போக்குவரத்து நீர்ப்புற நற்செயல்படுத்தல்: HSR ஐ பெராசன் வளர்ச்சி உள்ள தொழ

ில்நுட்பத்துக்கு இணைத்தல், விம்மூக்கத்தை அதிகரிக்க உத்திகளை நீடுகின்றது. கூடுதலாக, இரு உயிர்நிலை மாதிரிகளை பெராசன் வளர்ச்சி உள்ள மையங்களுக்கு இணைக்கின்றன. இதன் மூலம் கொரோனா நோய்க்கு பிறகு தொழில் வளர்ச்சியை கூட்டும் முக்கியமான சந்தர்ப்பமாக இருக்கலாம்.


கொரோனா நோய்க்கு பிறகு பெராசன் வளர்ச்சியின் நிர்வாக மையங்களை சேர்க்க அதிக முக்கியத்தை ஏற்படுத்தும். இதன் மூலம் இரண்டு அனைத்து வளர்ச்சி மூலங்கள் தனியுரிமையில் மூழ்கும். பெராசன் வளர்ச்சியில் கூடுதல் கட்டணம் அல்லது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி முதலீட்டின் தேவையின்றி உத்திகளை அதிகரிக்க இரண்டு வளர்ச்சி மூலங்களை ஒரே பாடத்தில் பெராசன் வளர்ச்சியில் பெருக்கப்படுத்த முடியும். இதன் மூலம் போக்குவரத்துக்கு உத்திகளை அதிகரிக்க சாத்தியமான முக்கியத்தை அடையுங்கள்.