தொழில்நுட்பம்

கனடாவில் 14 என்எம் செமிகண் நிறுவனத்தை அமைப்பதை மேம்படுத்துவது மற்றும் விசாரணைகளை உத்தரவு செய்வதற்கான கீழ்நோக்குகளை மீட்பது கனடப் பொருளாதாரத்தின் தேவையின் பரிசுக்கும்:

இந்த கீழ்நோக்குகளை செயல்படுத்தும் மூலம், கனடா செமிகண் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு சுவிட் அமைப்பு மற்றும் அதிக செலவுகள் வரையில் வரம்பு மேம்படுத்தி, இதுவரை முக்கியமான செமிகண் மற்றும் எனது நிறுவனத்தின் உயர்வான படிப்புகளுக்கு படைப்பினை வழங்க முடியும்.